fbpx

Regulamin Serwisu

Niniejszy regulamin serwisu realizuje obowiązek informacyjny względem Użytkownika będącego konsumentem w sposób wynikający z Ustawy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.12.2021 r.

Definicje

Administrator– Firma Usługowa Małgorzata Lamczak z siedzibą 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Makowa 48, NIP 6222688218, która świadczy usługi na rzecz Użytkownika w serwisie newsletter.wesolewakacje.pl.

Użytkownik– podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

Newsletter– usługa świadczona w serwisie drogą elektroniczną, za pomocą, której Administrator  przesyła Użytkownikowi oferty noclegowe, oferty atrakcji, promocje, kody rabatowe oraz oferty marketingowe i świadczy inne zbliżone usługi.

Cena– koszt zakupu danej Usługi wraz ze wszystkimi ewentualnymi kosztami dodatkowymi w tym podatkami, przedstawiany Użytkownikowi w ramach Serwisu przed złożeniem zamówienia.

Płatność– zapłata przez Użytkownika Ceny poprzez skorzystanie z systemów udostępnianych w ramach Serwisu lub dostarczanych przez podmioty trzecie.

Serwis– strona internetowa znajdują się pod adresem URL newsletter.wesolewakacje.pl, której administratorem jest Firma Usługowa Małgorzata Lamczak z siedzibą 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Makowa 48.

Umowa– umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy pomiędzy Użytkownikiem oraz Administratorem dotycząca Usługi.

Zamówienie– oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, które w przypadku dokonania Płatności skutkuje zawarciem Umowy.

Usługi– wszelkie usługi Administratora  na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem Newslettera.

Ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

1. WSTĘP

1.1 Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu – Newslettera.

1.2 Użytkownik może skorzystać z Usługi dopiero po zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usługi. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego konsumentem, uważa się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń.

1.3 Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie tego Regulaminu.

2. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

2.1 W celu korzystania z Usługi po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail); (c) zainstalowana aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Opera, Edge, Safari.

2.2 Zabrania się dostarczania treści bezprawnych w ramach Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

2.3 Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Administratora. W szczególności niniejszy Regulamin nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne otrzymywanego Newslettera z pominięciem Administratora.

2.4 Usługa Newslettera będzie polegała na otrzymywaniu od Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail podany przy zamówieniu, ofert z najlepszymi ofertami noclegowymi i atrakcjami oraz treści marketingowych.

3. UŻYTKOWNICY

3.1 Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2 Jeżeli Użytkownik jest pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, może korzystać z Usług w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Użytkownika prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego Użytkownika prawa wymagają zgody opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie przez niepełnoletniego Użytkownika z Usług.

3.3 Opiekun prawny Użytkownika, który jest między 16 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na każde żądanie Administratora przedstawić zgodę na zawarcie Umowy i korzystanie z Usługi.

4. NEWSLETTER

4.1 Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Administratora na rzecz Użytkowników, którzy dokonają subskrypcji Newslettera za pomocą funkcjonalności Serwisu.

4.2 W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie końcowe z dostępem do Internetu, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).

4.3 W celu subskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:

4.3.1 zamawia Newsletter poprzez interaktywny formularz dostępny w ramach Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz imienia,

4.3.2 dokonuje akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

4.4 Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

4.5 Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez automatyczną dezaktywację subskrypcji.

4.6 Administrator zastrzega, iż realizowana Usługa Newslettera, może posiadać ograniczoną ilość ofert promocyjnych, kodów rabatowych, tym samym nie gwarantuje ich dostępności dla wszystkich Użytkowników.

5. SUBSKRYPCJA

5.1 Użytkownik może dokonać subskrypcji Usługi poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności dostępnych w Serwisie, tj. podania danych koniecznych do zrealizowania Umowy przez Administratora, a następnie wyboru odpowiedniego przycisku.

5.2 Po wprowadzeniu wszelkich koniecznych danych Użytkownik składa Zamówienie poprzez wybór przycisku „Dołącz Teraz” lub “Złóż Zamówienie”.

5.3 Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

5.4 Zamówienia są realizowane na obszarze EOG.

6. UMOWA

6.1 Z chwilą dokonania Subskrypcji przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

6.2 Administrator niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi fakt zawarcia Umowy poprzez odpowiedni komunikat oraz skierowanie do niego wiadomości e-mail.

6.3 Administrator w wiadomości e-mail przesyła do Użytkownika wszelkie wymagane prawem informacje związane z zawartą Umową.

6.4 Administrator jest uprawnione do odmowy realizacji Umowy w następujących przypadkach:

6.4.1 dane wskazane w formularzu są nieprawidłowe;

6.4.2 w trakcie składania Zamówienia doszło do naruszenia postanowień Regulaminu.

6.5 Administrator zobowiązuje się do świadczenia usługi na najwyższym poziomie oraz przekazywania najlepszych ofert noclegowych i atrakcji jakie udało mu się znaleźć i wynegocjować dla Użytkownika na dzień wysyłki Newslettera.

6.6 Oferty przedstawione Użytkownikowi będą pochodzić tylko ze sprawdzonych miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi, które Administrator posiada w swojej bazie noclegowej pod adresem URL wesolewakacje.pl.

6.7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści poszczególnych ofert, wywiązanie się z niech oraz ich aktualną dostępność. Oferty należą do strony trzeciej, która jest ich właścicielem i ponosi odpowiedzialność za ich realizację.

7. DOSTAWA

7.1 W przypadku, gdy Usługi stanowią usługi świadczone za pośrednictwem sieci Internet (m.in. Newsletter), dostawa następuje w momencie opracowania zamówionej Usługi.

7.2 Administrator zastrzega, że dostawa może być zrealizowana z opóźnieniem w przypadku siły wyższej lub nieprawidłowości z działaniem systemów dostawców usług pozwalających na realizację Zamówienia.

7.3 Użytkownik w ramach usługi będzie otrzymywał miesięcznie od 1-4 wiadomości z ofertami na wskazany przy zamówieniu adres e-mail.

8. ODSTĄPIENIE

8.1 W związku z charakterem części Usługi, przed rozpoczęciem ich świadczenia, Użytkownik będący konsumentem może zostać poproszony o wyrażenie zgody na spełnienie świadczenia polegającego na dostarczeniu treści cyfrowych, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

8.2 W przypadku, o którym mowa w ust. 9.1. powyżej, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika i zrealizowaniu Usługi polegającej na doręczeniu treści cyfrowej, Użytkownik będący konsumentem traci swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

8.3 W pozostałym zakresie, w szczególności zakupu przez Użytkownika będącego konsumentem produktu będącego rzeczą ruchomą, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu danego produktu.

8.4 Użytkownik może odstąpić od Umowy poprzez złożenie Administratorowi odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej, skierowanego na adres Firma Usługowa Małgorzata Lamczak, ul. Makowa 48, 63-400 Ostrów Wlkp. lub w formie elektronicznej na adres [email protected].

9. REKLAMACJE. RĘKOJMIA.

9.1 Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie Usług lub innych produktów, w szczególności, gdy produkty posiadają wady fizyczne obniżające ich jakość.

9.2 Użytkownik składa reklamację poprzez: skierowanie listu na adres Administratora, lub skierowanie wiadomości e-mail na adres [email protected].

9.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie 14 dni od jej złożenia. Użytkownik zostaje poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji listowanie lub poprzez wiadomość e-mail.

9.4 W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami nie stosuje się przepisów dotyczących rękojmi.

9.5 W przypadku Użytkowników będących konsumentami Administrator jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi, zaś dany Użytkownik, w przypadku istnienia wady fizycznej lub prawnej jest uprawniony do złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że Administrator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika poprawi ofertę.

9.6 Uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi są realizowane w sposób oraz na zasadach wyrażonych w art. 558 i nast. ustawy Kodeks cywilny.

10. KONTAKT

W celu szybkiego skontaktowania się z Administratorem Użytkownik może skierować wiadomość e-mail na adres [email protected].

11. ZMIANA REGULAMINU

11.1 Administrator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Administratora ) lub technicznych. Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

11.2 Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik, który jest konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest konsumentem, w ww. terminie nie wypowie świadczenia Usług przez Administratora, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

11.3 Zamówienia dokonane przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.

12.2 Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym. 

12.3 Spory powstałe pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora Subskrypcji.

Wszelkie prawa zastrzeżone © wesolewakacje.pl 2018-2021 | Wakacje z dziećmi w Polsce.